Εγγραφή

Προϋποθέσεις
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων / Σχολών Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής ή Ισότιμων Τμημάτων / Σχολών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Αίτηση
Η αίτηση εγγραφής χορηγείται από το Σωματείο. Μπορείτε να την βρείτε εδώ (Microsoft Word format) και εδώ (Pdf format). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και Ισοτιμία ή Αντιστοιχία από την αρμόδια υπηρεσία (όπως ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ, ΔΟΑΤΑΠ*).

Ταυτότητα

Ιστορικό
Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συστήθηκε το 1995 από τους πρώτους απόφοιτους του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 650 μέλη τα οποία αποτελούν αποκλειστικά πτυχιούχοι τριτοβάθμιων σχολών συντήρησης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed