Εν συντομία

Οι απόφοιτοι σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ ή ΑΕΙ μπορούν να κάνουν αίτηση για άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου συντήρησης.

 • Διαβάστε την εισαγωγή (άν θέλετε)
 • Κάντε αίτηση φυσικού προσώπου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων χρησιμοποιώντας την αυτόματη αίτηση (αφού έχετε εισαχθεί στον ιστοχώρο του συλλόγου από εδώ). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
 • 1. Πτυχίο (για τους αποφοίτους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αναγνώρισης)
  2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και/ ή πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ή Τμήματος Συντήρησης
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Διετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης για την πρώτη ειδικότητα

  Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.