Θεσμικό πλαίσιο

Νόμος Υπ. Αριθ. 2557 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»,
Άρθρο 9 (ΦΕΚ/Α/271/24.12.1997): Ειδικές διατάξεις (κύρια σημεία, σελ.9393):
Παράγραφος 6: «Για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής […]».

N 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/ 09-05-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".
Υποπαράγραφος Ε7: Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουρείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), άρθρα 2 & 3 (σελ.1597-1598) αντικαθιστούν
την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 σχετικά με την άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων.

Νόμος Υπ. Αριθ. 3028 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
Άρθρο 40 (ΦΕΚ/Α/153/28.6.2002): Εργασίες σε ακίνητα μνημεία (κύρια σημεία):
Παράγραφος 1: «Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, […] , διενεργούνται σύμφωνα με μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ή αν αυτές είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου […].»
Παράγραφος 4: «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά ιδίως την καταγραφή, αποτύπωση τεκμηρίωση, τοπογράφηση των μνημείων, την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δομοστατικών και διαγνωστικών μελετών, τις μελέτες συντήρησης, προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης, διαχείρισης και ολοκληρωμένης χρήσης των μνημείων, την εφαρμογή συστημάτων ποιοτικού ελέγχου στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα»
Άρθρο 43 (ΦΕΚ/Α/153/28.6.2002): Εργασίες συντήρησης μνημείων (κύρια σημεία):
Παράγραφος 1: «Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά και σε γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων μνημείων, διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α’), υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από μελέτη που εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου […]».
Παράγραφος 3: «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες και οι αρχές που διέπουν τις εργασίες συντήρησης των προηγούμενων παραγράφων»
Παράγραφος 4: « Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης».

Πλήρη κείμενα της Νομοθεσίας: http://www.ssaette.gr/node/17 & http://www.ssaette.gr/node/10