Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση φυσικού προσώπου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
2. Πτυχίο (για τους αποφοίτους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αναγνώρισης)
3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και/ ή πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ή Τμήματος Συντήρησης
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Διετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης για την πρώτη ειδικότητα

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.