Αποδεδειγμένη εμπειρία

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε δημόσιο φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα.

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο ιδιώτη (ο οποίος απαραιτήτως πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα, καθώς και αποδεικτικά ασφάλισης ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ.

Αν κάποιος έχει ένα καλό πρότυπο αναλυτικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας το οποίο έγινε δεκτό από τη ΔΣΑ μπορείτε να το στείλετε στον σύλλογο για να δημοσιευθεί εδώ.