Ρόλος ΥΠΠΟ

Θέμα δεύτερο τακτικής συνέλευσης 28/04/2012

Τι ρόλο πρέπει να διαδραματίζει το ΥΠΠΟΤ στη διαχείριση των έργων και ποιος ο ρόλος των συντηρητών στη χάραξη μιας νέας Πολιτιστικής Πολιτικής;