Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κάτω Κάστρο Μυτιλήνη

ΑΔΑ: Ω7404653Π4-ΑΕΛ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97404653%CE%A04-%CE%91%CE%95%CE%9B?inli...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Μυτιλήνη

ΑΔΑ: 75ΘΕ4653Π4-ΧΟΜ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%98%CE%954653%CE%A04-%CE%A7%CE%9F%CE%9C...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κίσσαμος

ΑΔΑ: ΩΓΡ54653Π4-ΕΦΧ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου εργασίες αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου του ΠΔΕ «Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας Β΄ Φάσης» με κωδικό ενάριθμου έργου 2002ΣΕ07200001 που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A3%CE%9C4653%CE%A04-%CE%9D2%CE%99...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Γούρνες-Χερσόνησος

ΑΔΑ: ΩΘΡ44653Π4-ΓΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 7ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020] ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A144653%CE%A04-%CE%93%CE%9E%...

Τακτική Γενική Συνέλευση

To Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed