E.C.C.O.

Η E.C.C.O. ιδρύθηκε το 1991. Ασχολείται με την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση σε πρακτικό,
επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο του επαγγέλματος του Συντηρητή. Στόχος της είναι να θέσει
τα πρότυπα και να ορίσει τις πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να ενισχύσει την
επικοινωνία και την κινητικότητα των επαγγελματιών Συντηρητών. Αποβλέπει στη διασφάλιση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την κοινωνία μέσω της επιβολής υψηλών επαγγελματικών προτύπων
στο πεδίο της Συντήρησης. Αποτελείται από 25 οργανισμούς μέλη από 22 χώρες, εκπροσωπώντας
περίπου 6000 επαγγελματίες συντηρητές. Έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση καθώς συμμετέχει σε
επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε θέματα συντήρησης και
προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ συχνά καλείται ως εμπειρογνώμονας και σε χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θέσει τις απόψεις της στα θέματα του Πολιτισμού σε
παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Στην E.C.C.O., η Ελλάδα συμμετέχει μέσω του Συλλόγου
Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ).

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της E.C.C.O.

European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations

ECCO Logo