ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙEITAI ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω12Δ4653Π4-ΖΓΚ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A912%CE%944653%CE%A04-%CE%96%CE%93%CE%9A...