ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝA ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗ- ΆΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΕΗ (ΣΠΙΤΙ ΔΕΣΠΟΤΗ) ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΘΥΞ4653Π4-Φ30
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A5%CE%9E4653%CE%A04-%CE%A630...