Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Χανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3o ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ– ΤΟΠΟΛΙΑ– ΜΥΛΟΙ– ΕΛΟΣ– ΒΑΘΗ- ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΗΘΓ4653Π4-4Θ1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%934653%CE%A04-4%CE%981...