Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Λέσβος

ΑΔΑ: 6ΟΔΤ4653Π4-ΝΨ8 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ»

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%94%CE%A44653%CE%A04-%CE%9D%CE%A88...