Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 64ΓΣ4653Π4-5ΤΨ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%93%CE%A34653%CE%A04-5%CE%A4%CE%A8?inli...