Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κίσσαμος

ΑΔΑ: ΩΓΡ54653Π4-ΕΦΧ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου εργασίες αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου του ΠΔΕ «Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας Β΄ Φάσης» με κωδικό ενάριθμου έργου 2002ΣΕ07200001 που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A3%CE%9C4653%CE%A04-%CE%9D2%CE%99...