Προκήρυξη πρόσληψης Χίος

ΑΔΑ: 6ΞΤΣ4653Π4-ΙΔΟ - Προκήρυξη πρόσληψης 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην ΕΦ.Α. Χίου, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του έργου "Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου".

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A4%CE%A34653%CE%A04-%CE%99%CE%94%...