Προκήρυξη πρόσληψης Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 6ΦΟΜ4653Π4-7ΨΥ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές σωστικές εργασίες» της πράξης «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου – Β΄ Φάση (ολοκλήρωση)"

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9F%CE%9C4653%CE%A04-7%CE%A8%CE%A5...