ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/07/2019

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 1 «Αποκατάσταση Βορειοτέρων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών», στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» έργου «Αποκατάσταση - Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών - Φάση Γ», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με κωδικό MIS: 5033413, Κωδικός ΠΔΕ :2018ΣΕ11410001, γραμμή κατανομής:22511
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%9B4653%CE%A0...