ΗΜΕΡΙΔΑ 2019 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Η Π.Ε.Σ.Α. διοργανώνει, για δωδέκατη χρονιά, την Ετήσια Ημερίδα (2019) των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού. Το πιθανότερο χρονικό διάστημα διεξαγωγής είναι οι δύο τελευταίες εβδομάδες του Νοεμβρίου του 2019. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αντικείμενο της ημερίδας θα είναι οι παρουσιάσεις Τεχνικών Εκθέσεων και Μελετών, Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και Ερευνητικών Εργασιών. Δυνατότητα ανακοίνωσης έχουν όλοι οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης καθώς και όσοι άλλοι Επιστήμονες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις καθώς και posters (ανακοινώσεις τοίχου).

Οι συγγραφείς ή ομάδες συγγραφέων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για να ανακοινώσουν στην Ημερίδα 2019 (είτε προφορικά είτε με poster) θα πρέπει να το δηλώσουν ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στo σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Rf0pJhKNVpEQeNJ14dFeKT9O3Fkp... όπου θα κληθούν να υποβάλλουν και το κείμενο (χωρίς φωτογραφίες ή άλλο υλικό) της περίληψης της εργασίας τους, με όριο τους 3500 χαρακτήρες. Η περίληψη θα πρέπει να παρέχει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του περιεχομένου της ανακοίνωσης βάσει του οποίου θα κριθεί η επιλογή της. Μέσα στην ηλεκτρονική φόρμα παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της υποψηφιότητας (Παρακαλούμε για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εκτός της υποβολής των περιλήψεων απευθυνθείτε στην διεύθυνση της Π.Ε.Σ.Α.: (pesagreek@gmail.com).

Τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων των ανακοινώσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Οι επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευτούν στα «Πρακτικά της Ημερίδας 2019 της Π.Ε.Σ.Α.» που θα εκδοθούν το επόμενο έτος. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επιλογή της εργασίας τους, από την Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει μια εργασία λόγω ελλείψεων σε πρωτοτυπία, αδυναμία στην οργάνωση ή στη σύνταξη του κειμένου, εξαιρετικής απόκλισης από το αντικείμενο της Ημερίδας, καθώς και λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας υποβολής. Σε περίπτωση μη επιλογής, το υλικό θα επιστραφεί στο συγγραφέα.

Οι συγγραφείς των εργασιών, ως κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων, παραχωρούν με τη συμμετοχή τους στην Ημερίδα, την άδεια για τη δημοσίευση των εργασιών στο τεύχος των Πρακτικών καθώς και της περίληψης στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.Α.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αποσταλεί στα μέλη της Π.Ε.Σ.Α. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου. Γραπτή ενημέρωση θα γίνει επίσης και στις Υπηρεσίες και τους Εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ανακοινώσεις: