ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/04/2021 - Ελευσίνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, δύο (2) ΤΕ Συντηρητών, ενός (1) ΤΕ Λογιστή, δύο (2) ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών και τριών (3) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας» του Έργου: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021), το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΕ 014-ΠΔΕ 2021».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%92804653%CE%A04-%CE%A01%CE%A4