Διευκρινήσεις σχετικά με το Δελτίο Τύπου του ΣΣΑΕΤΤΕ με τίτλο "Συστάσεις και ενστάσεις ΣΣΑΕΤΤΕ αναφορικά με την ανάθεση εργασιών «καθαρισμού» και «συντήρησης» γλυπτών..."

Διευκρινήσεις σχετικά με το Δελτίο Τύπου του ΣΣΑΕΤΤΕ με τίτλο «Συστάσεις και ενστάσεις ΣΣΑΕΤΤΕ αναφορικά με την ανάθεση εργασιών «καθαρισμού» και «συντήρησης» γλυπτών, έργων τέχνης και μνημείων σε μη επαγγελματίες αδειούχους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης»

Κατόπιν ερωτήσεων που λάβαμε για την παρακάτω παράγραφο:

«Τονίζουμε ότι ως συντηρητής νοείται ο κάτοχος πτυχίου Τμήματος ή Σχολής Συντήρησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής (ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΠΑΔΑ) ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Άτομα με διαφορετικό βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα με πτυχίο δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ή μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης, και άτομα που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και αμφιβόλου ποιότητας «σχολές» δεν είναι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης.»

θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι:

• Η παραπάνω παράγραφος γράφτηκε στο πλαίσιο ενός κειμένου το οποίο αφορά στα νομικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τη μελέτη και ανάληψη εργασιών συντήρησης.

• Στον τομέα της συντήρησης εργάζονται Συντηρητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης.

• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, «Άδεια για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων» μπορούν να κατέχουν αποκλειστικά Συντηρητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ λαμβάνουν πτυχίο «ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης». Οι Τεχνικοί Συντήρησης επανδρώνουν και συμβάλλουν σημαντικά στα έργα συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά δεν μπορούν να λαμβάνουν την παραπάνω άδεια, και κατ’ επέκταση δεν δύνανται να αναλαμβάνουν μελέτες και έργα συντήρησης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά τους δικαιώματα, εκτελούν επεμβάσεις συντήρησης υπό την επίβλεψη Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

• Άτομα με διαφορετικό βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άτομα που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και αμφιβόλου ποιότητας «σχολές», που σκοπίμως επικαλούνται συνάφεια ή ταύτιση με το επάγγελμα του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο το επάγγελμα του Συντηρητή, αυτό είναι ποινικά επιλήψιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.