ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 04/04/2022- Βαλιδέ Τζαμί Λέσβου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση
και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» της πράξης «SUB. 1 Αποκατάσταση και
ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158706 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9B%CE%A8%CE%9E4653%CE%A0...