ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13/07/2022-Παλαιοχριστιανικό Κοιμητήριο (θέση “Γλυφάδα”) Πυθαγορείου Σάμου

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1:
«Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κοιμητηρίου στη θέση “Γλυφάδα”
Πυθαγορείου Σάμου», του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού
Κοιμητηρίου στη θέση “Γλυφάδα” Πυθαγορείου Σάμου» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164855 και υλοποιείται με τη μέθοδο
της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/604%CE%9C4653%CE%A04-%CE%9C%CE%94%...