ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/03/2024 - ΑΓ. Ι. Ρέντη, Αθήνα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/4056/04-03-2024 όπως επαναλήφθηκε στις 06.03.2024 (ΑΔΑ: ΡΩΗΓ46ΜΖΜ4-7ΤΔ) Ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων και διάρκεια σύμβασης οχτώ (8) μηνών.
(Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 22.03.2024 έως και 01.04.2024.)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A6846%CE%9C%CE%96%CE%9C...