Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 09/06/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών σε αντικατάσταση δύο (2) υπαλλήλων αντίστοιχων ειδικοτήτων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους ή δεν παρουσιάστηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Στερέωση – Συντήρηση βυζαντινών μνημείων της Νάξου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=28448