ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/7/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

1. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A8%CE%93-%CE%9E%C...

2. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013» Πράξης «Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Νεκρομαντείου και Εφύρας»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A8%CE%93-%CE%A822