Κριτήρια μοριοδότησης στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ

Από το Μάιο του 2021, βάσει του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021) “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές στις κλίμακες μοριοδότησης και ποσόστωσης (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, ειδική εμπειρία, κ.ά.), όσον αφορά στην πλήρωση προκηρυσσόμενων θέσεων στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4795/2021:

βασικός τίτλος σπουδών

√ Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, μοριοδοτείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό εξήντα (60) αντί του εκατόν δέκα (110) μέχρι πρότινος.

√ Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη μοριοδοτείται με εκατό (100) μονάδες αντί εκατόν πενήντα (150) μέχρι πρότινος.

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

√ Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: εκατόν ογδόντα (180) μονάδες αντί διακοσίων (200) μέχρι πρότινος.

√ Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master): ενενήντα (90) μονάδες.

√ Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: ενενήντα (90) μονάδες αντί εκατό (100) μέχρι πρότινος.

διδακτορικό δίπλωμα

√ Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες. (παραμένει ως είχε)

√ Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. (παραμένει ως είχε)

Οι μονάδες των ανωτέρω κριτηρίων υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με συνάφεια και χωρίς συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση, και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Μέχρι πρότινος, εάν ο υποψήφιος κατείχε δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτούταν επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλεπόταν για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.

ξένες γλώσσες

Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής:

√ για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες αντί εβδομήντα (70) μέχρι πρότινος.

√ για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες αντί πενήντα (50) μέχρι πρότινος.

√ για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες αντί τριάντα (30) μέχρι πρότινος.

√ Η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών μοριοδοτείται αθροιστικά.

√ Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προσόν είτε όχι.

√ Για τις θέσεις ΠΕ προαπαιτούμενη είναι η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).

√ Για τις θέσεις ΤΕ προαπαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2).

συναφής εμπειρία

Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. (παραμένει ως είχε)

Για το πλήρες κείμενο του Νόμου, και για επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης,
μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/665199

Νομοθεσία: