Επαγγελματικά

Κριτήρια μοριοδότησης στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ

Από το Μάιο του 2021, βάσει του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021) “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές στις κλίμακες μοριοδότησης και ποσόστωσης (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, ειδική εμπειρία, κ.ά.), όσον αφορά στην πλήρωση προκηρυσσόμενων θέσεων στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4795/2021:

Νομοθεσία: 

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Στο άρθρο 75, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους πτυχιούχους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Τα δύο προαναφερθέντα τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι πλέον ισότιμα και αντίστοιχα.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049 Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 40

"1. Συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται διαδοχικώς
και εκτελούνται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού ή του εποπτευόμενου από τον Υπουργό Πο−
λιτισμού και Τουρισμού Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ≪Ταμείο
Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογι−
κών Έργων≫ (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) και των ίδιων εργαζομένων
που απασχολούνται με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα
και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ως
επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι τεχνίτες
σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατά−

Νομοθεσία: 

Νομοθεσία για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ

Ο σχετικός νόμος είναι ο 2643 του 1998 (2643/98), ο οποίος προβλέπει προσλήψεις ειδικών κατηγοριών ατόμων - πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ - σε διάφορες θέσεις τακτικού προσωπικού, στο δημόσιο ή και τον ιδωτικό τομέα.

Εγγραφή στο RSS - Επαγγελματικά