Επικαιροποίηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ

Στις 16/6/2021 εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλες της υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ από το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, σύμφωνα με το οποίο οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατατίθενται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να είναι έγκυρες θα πρέπει να σε αυτές αυστηρά να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.

√ Ονοματεπώνυμο του εργαζομένου
√ Η απόφαση πρόσληψης
√ Η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε
√ Η σχέση εργασίας που είχε
√ Ωράριο απασχόλησης (πλήρες ή μειωμένο)
√ Τα ημερομίσθια αναλυτικά ανά μήνα

Επιπλέον, αναφέρεται ότι θα πρέπει στη βεβαίωση να αναγράφεται η νομική μορφή της επιχείρησης και εάν ακόμη υφίσταται ή συγχωνεύτηκε ή βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, αλλά δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να ζητηθεί επικαιροποίηση (ψηφιακή υπογραφή) από το φορέα έκδοσής τους.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις αφορούν μόνο στην προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.

Νομοθεσία: