Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Άμφισσα

ΑΔΑ: ΩΟΧΒ4653Π4-ΝΦΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού ΔΕΗ

ΑΔΑ: 6ΣΑ84653Π4-ΑΗΒ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9184653%CE%A04-%CE%91%CE%97%CE%92...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Δωδώνη

ΑΔΑ: Ψ9Π54653Π4-9Σ6 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΦΑΣΗ Α’» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A054653%CE%A04-9%CE%A36?inline=true

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού στη Νέα Μονή Χίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8894653%CE%A04-1%CE%A93?inline=true

Προκήρυξη πρόσληψης Χίος

ΑΔΑ: 6ΞΤΣ4653Π4-ΙΔΟ - Προκήρυξη πρόσληψης 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην ΕΦ.Α. Χίου, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του έργου "Αποκατάσταση και Ανάδειξη χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου".

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A4%CE%A34653%CE%A04-%CE%99%CE%94%...

ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Συντηρητή, Τμήμα Αρχαιοτήτων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κάτω Κάστρο Μυτιλήνη

ΑΔΑ: Ω7404653Π4-ΑΕΛ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97404653%CE%A04-%CE%91%CE%95%CE%9B?inli...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Μυτιλήνη

ΑΔΑ: 75ΘΕ4653Π4-ΧΟΜ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%98%CE%954653%CE%A04-%CE%A7%CE%9F%CE%9C...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Κίσσαμος

ΑΔΑ: ΩΓΡ54653Π4-ΕΦΧ - Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου εργασίες αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου του ΠΔΕ «Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας Β΄ Φάσης» με κωδικό ενάριθμου έργου 2002ΣΕ07200001 που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A3%CE%9C4653%CE%A04-%CE%9D2%CE%99...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Γούρνες-Χερσόνησος

ΑΔΑ: ΩΘΡ44653Π4-ΓΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 7ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020] ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A144653%CE%A04-%CE%93%CE%9E%...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί