Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άδεια μελέτης, ανάληψης & επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίων

Η νομοθεσία που αφορά την Άδεια για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων έχει ενσωματωθεί στην "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς", νόμος 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021), στο άρθρο 43 "Εργασίες συντήρησης μνημείων" (παράγραφοι 3 και 4).

Άδεια ανάληψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου (Ν_2557/1997 & Ν_4152/2013)

Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 σχετικά με την άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου αντικαταστάθηκε από την υποπαράγραφο Ε7 του N 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/ 09-05-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013".

Περίληψη του κειμένου θα προστεθεί σύντομα. Αν έχετε ήδη εξετάσει το κείμενο και μπορείτε να γράψετε την περίληψη παρακαλώ στείλτε την εδώ.

Εγγραφή στο RSS - Άδεια άσκησης επαγγέλματος